Miniexpozícia bridlice bude prvýkrát v roku 2020 otvorená v rámci akcie "Otvorenie sezóny 2020". Termín a bližšie informácie zverejníme priebežne. Sledujte tento náš web.
KTO SME A NAŠE CIELE
príhovor predsedu spolku
stanovy spolku
originálny dokument v PDF
strana 1, strana 2, strana 3, strana 4
výbor spolku
prijatie za člena ZBSC Slovenska, 6.9.2007
STAŇ SA ČLENOM
NÁŠHO SPOLKU!

PLÁN ČINNOSTI NA ROK
2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018
2019 2020
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK
2014 2015 2016 2017
2018 2019
SPOLKOVÝ SPRAVODAJ
z histórie
recenzia
ocenenie z roku 2005
ocenenie z roku 2007
archív vydaných čísiel
SPOLKOVÝ SPRAVODAJ
vydané čísla
PROPAGAČNÉ MATERIÁLY
pohľadnice
plagáty, skladačky
prezentácie
ostatné
KALENDÁR
 
< Január 2020 >
 
 Po Ut St Št Pi So Ne
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
SYMBOLY
NÁŠHO SPOLKU

LOGO
schválené na zasadnutí výboru spolku 29.1.2007
Logo tvorí poloblúk v ktorom je umiestnený banícky znak a pod ním nápis: SPOLOK PERMON. Pod poloblúkom je nápis: MARIANKA.
VLAJKA
Vlajka je vyrobená zo saténu s rozmermi 90 x 130 cm. Horná polovica vlajky je zelenej farby, spodná polovica je čiernej farby, po obvode sú tri strany vlajky zdobené zlatými strapcami. V strede vlajky je umiestnené logo spolku.
Kto sme a naše ciele - Stanovy - »» úvodná stránka

Článok I.
Názov, postavenie a sídlo spolku

1. Spolok Permon Marianka (ďalej len spolok) je dobrovoľné združenie občanov so záujmom o históriu, dokumentáciu a propagáciu bývalej ťažby, spracovania a využitia bridlíc v Marianke a okolí, históriu, súčasnosť a prírodu obce Marianka a jej širšieho okolia.
2. Spolok používa skratku SPM. Oficiálnymi symbolmi spolku sú jeho názov, skratka mena a znak.
3. Spolok je samostatným právnym subjektom.
4. Sídlom spolku je Marianka, Borinská 12, 900 33

Článok II.
Ciele činnosti spolku

    Cieľmi činnosti spolku sú najmä:
1. bádateľsko-výskumná činnosť na zdokumentovanie bývalej banskej činnosti, paleontologických a mineralogických zvláštností obce Marianka a jej širšieho okolia,
2. zabezpečenie ochrany technických pamiatok súvisiacich s ťažbou a spracovaním mariatálskych bridlíc v súčinnosti s príslušnými orgánmi,
3. tvorba a realizácia projektov zameraných na ich ochranu,
4. spolupráca s právnickými a fyzickými osobami pri propagácii histórie a tradícií obce,
5. spolupráca so subjektami rovnakého alebo príbuzného zamerania,
6. podieľanie sa na vytvorení muzeálnej expozície obce a jej širšieho okolia,
7. príprava a vydávanie informačného periodika Mariatál,
8. vydávanie informačných a propagačných materiálov (CD, brožúry, skladačky, mapy, pohľadnice a pod.),
9. prednášková činnosť,
10. sprievodcovská činnosť,
11. organizácia výstav a účasť na podujatiach súvisiacich s cieľmi spolku.

Článok III.
Členstvo v spolku

1. Členom spolku sa môže stať:
    a) občan starší ako 15 rokov, ktorý súhlasí so stanovami a poslaním spolku (osoby mladšie ako 18 rokov musia mať písomný súhlas svojho zákonného zástupcu),
    b) právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a poslaním spolku.
2. Členstvo v spolku vzniká:
    a) podaním písomnej prihlášky,
    b) odporučením dvomi členmi spolku,
    c) schválením prijatia najbližšou členskou schôdzou,
    d) uhradením prvého členského príspevku.
3. Člen spolku má právo:
    a) zúčastňovať sa na činnosti spolku,
    b) byť informovaný o prijatých rozhodnutiach, zámeroch, organizačných a iných otázkach týkajúcich sa spolku,
    c) podávať návrhy a pripomienky k činnosti spolku,
    d) hlasovať, voliť a byť volený do výboru spolku po dovŕšení 18 rokov.
4. Člen spolku je povinný:
    a) dodržiavať stanovy spolku, riadiť sa uzneseniami výboru a členskej schôdze a plánmi činnosti,
    b) podieľať sa na realizácii cieľov činnosti spolku,
    c) platiť členské príspevky,
    d) oznámiť orgánom spolku zmeny vo svojich osobných údajoch,
    e) chrániť dobré meno spolku.
5. Členstvo v spolku zaniká:
    a) dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení zo spolku,
    b) neuhradením členského príspevku za predchádzajúci rok,
    c) úmrtím člena,
    d) stratou spôsobilosti na právne úkony,
    e) vylúčením v prípade závažného porušenia stanov spolku. Hlasovať za vylúčenie člena na členskej schôdzi musia minimálne dve tretiny členskej základne.

Členský príspevok

1. Členský príspevok sa uhrádza jedenkrát ročne.
2. Každý člen je povinný príspevok uhradiť v termíne stanovenom členskou schôdzou.
3. Výšku členského príspevku určuje členská schôdza na návrh výboru spolku.

Článok IV.
Orgány spolku

Orgánmi spolku sú:
1. členská schôdza,
2. výbor.
Členská schôdza

1. Členská schôdza ako najvyšší orgán spolku:
    a) schvaľuje stanovy spolku, ich doplnky a zmeny,
    b) volí a odvoláva predsedu spolku, výkonného tajomníka
    c) volí a odvoláva členov výboru,
    d) schvaľuje výšku členského príspevku,
    e) hlasuje o vylúčení člena spolku,
    f) schvaľuje výročnú správu a správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok,
    g) schvaľuje návrh plánu činnosti a návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok, prijíma rozhodnutia o uzavretí zmlúv o spolupráci s iným združením (spolkom, spoločnosťou a pod.)
    h) prijíma rozhodnutia o zániku alebo zlúčení spolku s iným združením.
2. Členskú schôdzu pripravuje a zvoláva výbor spolku minimálne dvakrát ročne alebo častejšie, ak o to požiada viac ako tretina členov.
3. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je na rokovaní prítomných aspoň 2/3 členov spolku z členskej základne ku dňu konania schôdze.

Výbor

1. Je výkonným orgánom spolku. Zabezpečuje plnenie uznesení členskej schôdze a riadi činnosť spolku medzi členskými schôdzami.
2. Výbor tvoria 3 členovia zvolení členskou schôdzou na obdobie 3 rokov v zložení: predseda, výkonný tajomník a člen.
3. Schádza sa podľa aktuálnej potreby. Výbor je uznášaniaschopný pri prítomnosti všetkých členov vrátane predsedu.
4. Výbor spolku:
    a) zvoláva členskú alebo mimoriadnu členskú schôdzu,
    b) pripravuje plán práce a hodnotí činnosť spolku,
    c) určuje výšku členského príspevku,
    d) riadi činnosť spolku v období medzi členskými schôdzami,
    e) predkladá členskej schôdzi návrh na predsedu spolku,
    f) zabezpečuje príslušné opatrenia v prípade zrušenia spolku.

Článok V.
Predseda spolku

1. Je štatutárnym zástupcom spolku zvoleným členskou schôdzou.
2. Zvoláva a vedie zasadnutia výboru. V prípade neprítomnosti je zastupovaný výkonným tajomníkom.

Článok VI.
Majetok spolku

1. Majetok spolku tvoria:
    a) členské príspevky,
    b) dary fyzických osôb,
    c) dary právnických osôb,
    d) dobrovoľné príspevky,
    e) finančné prostriedky z grantov a dotácií na realizáciu projektov,
    f) hnuteľný a nehnuteľný majetok potrebný na vykonávanie cieľov spolku.
2. Je neprípustné použitie majetku spolku nad rámec jeho cieľov.

Článok VII.
     Zánik spolku

1. Spolok zaniká:
    a) dobrovoľným rozpustením a právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení,
    b) zlúčením s iným združením po rozhodnutí členskej schôdze.
2. O spôsobe zániku rozhoduje členská schôdza na návrh výboru.
3. Zánik spolku sa oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Spolok vzniká registráciou.
2. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Copyright 2011 © Jozef Kráľ All rights reserved.
Louis Vuitton Bazar, Tenisky Louis Vuitton, Louis Vuitton Internetový Obchod Slovensko, Tenisky Louis Vuitton Kanye West, Longchamp Bratislava, Longchamp Le Pliage Wallet, Peňaženka Louis Vuitton Panska, Louis Vuitton Taška Cez Plece, Michael Kors Kabelky Sk, Louis Vuitton Okuliare Panske Original, Longchamp Sale, Tenisky Louis Vuitton Shop, Taška Louis Vuitton, Vuitton Kabelky Original, Michael Kors Kabelky Heureka, Longchamps Kabelky, Louis Vuitton Wikipedia Sk, Longchamp Praha, Louis Vuitton Topanky.Sk, Kabelka Louis Vuitton Lacno, Lv Kabelky Lacne, Tenisky Louis Vuitton Cervene, Louis Vuitton Slovakia, Okuliare Louis Vuitton Damske, Lv Kabelky Predaj, Louis Vuitton Taska Na Psa, Michael Kors Penazenky Cena, Louis Vuitton Taška Cena, Lv Kabelky Original, Louis Vuitton Okuliare Shop, Michael Kors Parndorf, Michael Kors Kabelky Fake, Louis Vuitton Shop, Kabelka Vuitton Mimibazar, Lv Kabelky Cez Plece, Longchamp Le Pliage Online, Louis Vuitton Kabelka Sunrise, Michael Kors Kabelky Cena, Louis Vuitton Kabelky Lacne, Okuliare Louis Vuitton Lacno, Lv Kabelky Na Predaj, Tenisky Louis Vuitton E Shop, Louis Vuitton Taska Ara, Kabelka Louis Vuitton Inzercia, Michael Kors Kabelky Predaj, Louis Vuitton Bazar, Vuitton Online Shop, Michael Kors Bratislava, Longchamp Kabelky Le Pliage, Louis Vuitton Neverfull Price, Lv Kabelky Najlacnejsie, Louis Vuitton Penazenky, Michael Kors Penazenky Bazar, Louis Vuitton Kabelky Fake, Michael Kors Kabelky Eshop, Kabelky Louis Vuitton Kupit, Peňaženka Louis Vuitton Mimibazar, Okuliare Louis Vuitton Replica, Longchamp Kabelky, Longchamp Sk, Louis Vuitton Obchod Slovensko, Michael Kors Kabelka Heureka, Louis Vuitton Predajne Slovensko, Louis Vuitton Eshop, Louis Vuitton Kabelka Original, Louis Vuitton Pásky, Okuliare Louis Vuitton Original, Louis Vuitton Neverfull Azure, Lv Okuliare, Louis Vuitton Pásek Cena, Louis Vuitton Kabelka Fake, Louis Vuitton Kabelka Damier, Kabelka Louis Vuitton Alma, Louis Vuitton Tasky, Michael Kors Kabelka Sk, Longchamp Le Pliage Buy Online, Vuitton Kabelka, Louis Vuitton Kabelky Original Cena, Michael Kors Kabelka Mimibazar, Longchamp Paris, Louis Vuitton Shop Slovakia, Kabelky Longchamp Beltissimo, Louis Vuitton Topanky, Louis Vuitton Kabelka Bazar, Louis Vuitton Topanky Panske Na Predaj, Michael Kors Kabelky Parndorf, Luis Vuitton.Sk, Louis Vuitton Obchod Sk, Louis Vuitton Neverfull, Kabelka Louis Vuitton Original, Tenisky Louis Vuitton 2011, Michael Kors Kabelka Hamilton, Louis Vuitton Kabelka Lacno, Louis Vuitton Slnecne Okuliare, Louis Vuitton Online Shop Slovakia, Louis Vuitton Kabelka Cez Plece, Longchamp Kabelky Cena, Lv Kataster, Kabelky Louis Vuitton Lacne, Michael Kors Kabelka Original, Longchamp Bag, Louis Vuitton Tenisky, Longchamp Kabelky Eshop, Louis Vuitton Taska Panska, Louis Vuitton Sk Shop, Lv Shop, Okuliare Louis Vuitton Panske, Longchamp Sac Pliage, Louis Vuitton Slovensko, Slnecne Okuliare Louis Vuitton Millionaire, Kabelka Louis Vuitton Ženské Kabelky, Kabelka Louis Vuitton, Kabelka Louis Vuitton Predaj, Michael Kors Kabelka Lacno, Penazenky Louis Vuitton Original, Louis Vuitton Okuliare Fake, Tenisky Louis Vuitton Rytmus, Kabelka Louis Vuitton Multicolor, Louis Vuitton Okuliare, Kabelka Louis Vuitton Original Cena, Lv Kabelky Lacno, Louis Vuitton Okuliare Lacno, Louis Vuitton Kabelka Alma, Kabelky Louis Vuitton Ceny, Kabelka Louis Vuitton Sunrise, Louis Vuitton Kabelka Ruzova, Vuitton Bags, Kabelky Louis Vuitton E-shop, Louis Vuitton Okuliare Rytmus, Peňaženky Louis Vuitton Mimibazar, Louis Vuitton Okuliare Eshop, Vuitton Kabelka Cena, Lv Kabelky Lacno Na Predaj, Vuitton Kabelky Cena, Louis Vuitton Kabelky Online Shop, Longchamp Le Pliage, Longchamp Online Shop, Longchamp Le Pliage Online Shop, Kabelky Louis Vuitton, Penazenky Louis Vuitton, Louis Vuitton Taška Cez Rameno, Louis Vuitton Shop Slovensko, Tenisky Louis Vuitton Sk, Michael Kors Penazenky, Michael Kors Kabelka Predam, Michael Kors Kabelky Bratislava, Louis Vuitton Kabelky Bazar, Michael Kors Peňaženka, Michael Kors Handbags, Okuliare Louis Vuitton, Longchamp Le Pliage Eshop, Michael Kors Sk, Kabelka Louis Vuitton-cena, Louis Vuitton Tenisky Sk, Kabelka Louis Vuitton Alma Vernis, Louis Vuitton Topanky Damske, Kabelky Louis Vuitton Lacno, Lv Kabelky Cena, Kabelka Louis Vuitton Mimibazar, Longchamp Kabelky Prodej, Kabelky Louis Vuitton Na Predaj, Michael Kors Outlet, Louis Vuitton Shop Sk, Michael Kors Kabelky, Kabelky Louis Vuitton Bazar, Louis Vuitton Bazos.Sk, Michael Kors Kabelky Bazar, Longchamp Kabelka Cena, Louis Vuitton Okuliare Original, Louis Vuitton Kabelka, Michael Kors Kabelka Cena, Louis Vuitton Taška Pánská, Longchamp Makeup Bag, Michael Kors Kabelka Bazar, Louis Vuitton Topanky Damske Cena, Louis Vuitton Topanky Original, Longchamp Slovakia, Louis Vuitton Taška Na Notebook, Tenisky Louis Vuitton Damske, Tenisky Louis Vuitton Cena, Michael Kors Slovakia, Okuliare Louis Vuitton Evidence, Louis Vuitton Okuliare Damske, Kabelka Louis Vuitton Neverfull, Kabelky Louis Vuitton Original, Slnecne Okuliare Louis Vuitton Fake, Longchamp Le Pliage Cena, Louis Vuitton Kabelka Na Predaj, Louis Vuitton Kabelky, Michael Kors Kabelky Slovensko, Okuliare Louis Vuitton Unisex, Louis Vuitton Kabelky Mimibazar, Michael Kors Bags Sale, Louis Vuitton Kabelky Fejky, Louis Vuitton Shoes, Louis Vuitton Shop Outlet, Longchamp Bags Online, Louis Vuitton Topanky Bazar, Kabelka Louis Vuitton Sunrise Foxtail, Kabelky Louis Vuitton Za Velkoobchodne Ceny, Michael Kors Slovensko, Louis Vuitton Online Shop Slovensko, Louis Vuitton Praha, Peňaženka Louis Vuitton Original, Lv Penazenky, Kabelka Louis Vuitton Cez Plece, Michael Kors Kabelka, Louis Vuitton Fake Sk, Vuitton Kabelky, Longchamp Le Pliage Medium, Louis Vuitton Neverfull Cena, Longchamp Kabelky Bratislava, Longchamp Le Pliage Travel Bag, Longchamp Le Pliage Price, Louis Vuitton Topanky Ceny, Louis Vuitton Kabelky Original, Louis Vuitton Kabelka S Chvostom, Louis Vuitton Topanky Panske, Michael Kors Bazar, Longchamp Bags, Louis Vuitton Neverfull Monogram, Louis Vuitton Kabelky Eshop, Longchamp Wien, Louis Vuitton Pásek, Lv Kabelky, Longchamp Kabelky Praha, Michael Kors Bags
réplicas relógios Vacheron Constantin
réplica bolsas hermes
air max 360
gucci 包包
réplicas relógios Audemars Piguet
réplica cinto hermes
nike air max lunar
gucci 皮帶